Domidrevo.eu používa na poskytovnie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasite.  Viac informácií.

.

ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť Domidrevo vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. a tiež neskoršieho zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

1. predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
2. predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia
3. predaj novín, časopisov a periodickej tlače

4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali vo forme vyplneného nižšie uvedeného formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty.  V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. nižšie uvádzame aj poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku >>> stiahnuť <<< 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti Domidrevo. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Domidrevo povinná:

1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať alebo inak doručiť tovar na adresu: Domidrevo, s.r.o., 1. Mája 192/34, 03101 Liptovský Mikuláš. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
2. vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

7. Domidrevo si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť Domidrevo vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Domidrevo na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Domidrevo kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.1

8. Spoločnosť Domidrevo je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1. ak pri platbe na účet spoločnosti Domidrevo kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Domidrevo,
3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
4. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Domidrevo, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Domidrevo schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Domidrevo inak ho zaobstarať,
5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Domidrevo tovar nakupuje.

9. Odstúpenie Domidrevo od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti Domidrevo kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

10. Odstúpenie Domidrevo od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Domidrevo na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť Domidrevo oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.