Domidrevo.eu používa na poskytovnie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasite.  Viac informácií.

.

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Domidrevo, s.r.o.. so sídlom Hurbanova 1410/3, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 46785396, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 57152/L, (ďalej len „spoločnosť Domidrevo“ alebo len „Domidrevo“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.domidrevo.eu

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti Domidrevo umiestnený na internetovej stránke www.domidrevo.eu umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného Domidrevo na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované Domidrevo (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách v predajniach Domidrevo).

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s Domidrevo kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez na E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Domidrevo. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.domidrevo.eu  , ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, vydavateľa, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.domidrevo.eu  . Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä knihy, remeselnícke potreby a upomienkové predmety.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Domidrevo dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti Domidrevo.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti Domidrevo. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.domidrevo.eu a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti Domidrevo, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,
4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

1. odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany Domidrevo,
2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Domidrevo adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Domidrevo potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Domidrevo neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť Domidrevo je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Domidrevo dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Domidrevo. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Domidrevo povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Domidrevo. Kúpna cena tovaru vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Domidrevo do miesta dodania. Náklady prepravy sú ku kúpnej cene tovaru prirátané počas objednávacieho procesu v Eshope podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktoré si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, príp. do termínu platnosti akcie, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí  Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť výslednú kúpnu cenu, (kúpna cena tovaru + náklady na dopravu tovaru), spoločnosti Domidrevo a to:

                4.4.1. Pred dodaním tovaru:  bankovým prevodom – úhradou zálohovej faktúry na účet spoločnosti Domidrevo, s.r.o. Číslo účtu: Číslo účtu: 2700893603, IBAN: SK2783300000002700893603, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX. 

                4.4.2. Pri dodaní tovaru kuriérom, resp. pri vlastnom odbere:  v hotovosti, (v prípade dobierky môže byť kúpna cena navýšená poplatkom za dobierku, max. do hodnoty  10€ - podľa prepravnej spoločnosti)                                     

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť výslednú kúpnu cenu je splnený momentom prebratia platby kuriérom pri dobierke alebo jej pripísania na účet spoločnosti Domidrevo, uvedený aj v potvrdení objednávky. Pri platbe na účet spoločnosti Domidrevo sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Domidrevo povinná dodať kupujúcemu tovar, je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť Domidrevo dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 3-6 týždňov od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.
 
5.3. Od pripísania výslednej kúpnej ceny na účet spoločnosti Domidrevo začína dodacia lehota plynúť za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Domidrevo ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

1. Samostatný odber.
2. Preprava našim kuriérom, presný termín dodania dohodne firma Domidrevo s kupujúcim vždy dopredu.

CENNÍK PREPRAVY:  Osobný odber: 0.00 €

                                        0 - 50km:        25.00 €

                                        51 - 100km:   30.00 €

                                        101 -150km:  35.00 €

                                        151 - 200km: 40.00 €

                                        201 - 250km: 45.00 €

                                        251 - 300km: 50.00 €

                                        301 - 350km: 55.00 €

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená aj pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

Tovar zákazníkovi dovezieme na adresu udanú v objednávke, pomoc pri vynesení tovaru si zákazník zabezpečuje sám.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti Domidrevo dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Tovar zákazníkovi dovezieme na adresu udanú v objednávke, pomoc pri vynesení tovaru si zákazník zabezpečuje sám. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok spoločnosti Domidrevo dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Domidrevo bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Domidrevo.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Domidrevo späť, je spoločnosť Domidrevo oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť Domidrevo zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť Domidrevo vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. a tiež neskoršieho zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v  zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. c) Zák. č. 02/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (v 14-dňovej zákonnej lehote), predmetom ktorej je predaj:

 • tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,
 • tovaru vyrobeného na mieru alebo
 • tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

10.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali vo forme vyplneného nižšie uvedeného formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty.  V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. nižšie uvádzame aj poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku >>> stiahnuť <<< 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti Domidrevo. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Domidrevo povinná:

1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať alebo inak doručiť tovar na adresu: Domidrevo, s.r.o., 1. Mája 192/34, 03101 Liptovský Mikuláš. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
2. vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

10.7. Domidrevo si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. 

10.8. Spoločnosť Domidrevo je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1. ak pri platbe na účet spoločnosti Domidrevo kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Domidrevo,
3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
4. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Domidrevo, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Domidrevo schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Domidrevo inak ho zaobstarať,
5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Domidrevo tovar nakupuje.

10.9. Odstúpenie Domidrevo od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti Domidrevo kupujúcemu v lehote do 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

10.10. Odstúpenie Domidrevo od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Domidrevo na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚBORY COOKIES

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

verzia 1. platná od 25.5.2018

Náš e-shop https://www.domidrevo.sk , spoločnost Domidrevo, s.r.o., IČO: 46785396, so sídlom: Hurbanova 1410/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Žilina, odd. Sro, vl.č.57152/L, (ďalej len „správca“) jasne a otvorene prehlasuje, ako spracovávame Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si tiež Zásady súborov cookies.

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. V záujmu transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame a za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva a veľa ďalšieho.

11.1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme. 

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neopravnenému prístupu k nim. Kedykoľvek Vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame. Pre overenie Vášho e-mailu využívame funkciu double opt-in.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujemeosobné údaje, ktoré nám poskytnete, v prvom rade, keď si něco objednávate, ďalej, keď sa na nás obrátite s otázkou, alebo poskytnete hodnotenie nákupu nebo tovaru. Osobné údaje, které nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje tak nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakupovať. Ako povinné osobné údaje Domidrevo spracúva osobné údaje fyzickej osoby( kontaktné informácie a platobné údaje) - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Domidrevo zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

Dobrovoľne nám poskytnete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. u registrácie, u zasielaní newsletteru, diskusie, recenzie a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

Ako Vaše osobné údaje využíváme?

Vaše údaje potrebujeme napríklad k následujúcim účelom:

 • Vytvoriť a spravovať Váš osobný účet (registrácia)
 • Spracovať Vaše objednávky, doručit tovar, vybaviť vrátenie tovaru, alebo ich reklamácie
 • Zasielať aktuálne informácie o stave Vašej objednávky prostredníctvom emailu
 • Kontaktovať vás v prípade problémov s doručením Vášho objednaného tovaru
 • Odpovedať na Vaše otázky a informovať Vás o nových a zmenených službách
 • Zasielať Vám obchodné informáciu o aktuálních akciách a zľavách (newsletter)
 • Spravovať Váš účet
 • Prevádzať analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar
 • Skontrolovať Váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcích sa nakupovania a to najmä pre vyšie uvedené účely

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

 • pri nákupe s registráciou i bez registrácie Vaše údaje budeme uchovávať na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne bežať odo dňa, kedy uskutočníte poslednú objednávku,
 • pri hodnotení nákupu alebo tovaru po dobu troch rokov,
 • pri zasielaní obchodných informácií bez uskutočneného nákupu na dobu jedného roku,
 • alebo počas zákonom stanovenej doby (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov).

Následne budú Vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovávania osobních údajov.

11.2. Budeme vás chránit

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu Vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále upravujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Prístup k pracovnému počítaču je podmienený správnym heslom pre každého používateľa, rovnako ako správa Eshopu, emailovej schránky k Eshopu, ako aj účtovnému softvéru v prípade potreby vytvorenia faktúry. Počítač i Eshop sú zabezpečený antivírusom a Eshop pravidelne upgradpovaný na najnovšiu vyvinutú verziu.

11.3. Rozhodnite sa, koľko s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikace používáne. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúštajú chybové správy. V prípade, že sa Vám nepáči sledovovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásadách súborov cookies.

Udelený súhlas môžete odvolať taktiež kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ v zaslanom e-maily – „Newslettri“ alebo nás môžete kontaktovať na našej adrese: domidrevo@gmail.com, Tč: +421948282289.

11.4. Vyberáme poskytovateľov služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

 • Webový portál je umiestnený u certifikovaného internetového providera WebSupport, s.r.o., pre ktorého je bezpečnosť uchovávaných dát prvoradá.
 • Účtovný systém, ktorý používame, v prípade, že si žiadate vystaviť faktúru je Oberon, vyrobený  firmou: Exalogic, s.r.o., IČO:   36421499, DIČ: 2021861127, sídlo firmy: Bešeňová 189, 034 83  Bešeňová, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 15300/L, pre ktorého je bezpečnosť uchovávaných dát prvoradá.
 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124., DIČ: 2021879959., IČ DPH: SK2021879959. Partizánska cesta 9, 97599, Banská Bystrica. Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sa, vl.č.803/S.

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovatelských softwérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe nevyužíváme. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymeňujeme s tretími stranami za účelom obchodovania.

11.5. Aké sú vaše práva? 

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne jedenkrát za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávné alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtoníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako i právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ si myslíte, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu: Domidrevo, s.r.o., Hurbanova 1410/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, email: domidrevo@gmail.com, Tč: +421948282289.

11.6. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.

Aj tie najdokonalejšie bezpečnostné systémy môžu však zlyhať v dôsledku neskúsenosti koncového používateľa, preto Vám dáme zopár rád ako zvýšiť bezpečnosť Vašich dát na internete.

Ako sa teda správať na internete bezpečne?

•           Chráňte svoj počítač - používajte antivírusový program, robte si záložné kópie dôležitých dokumentov, buďte opatrný na to, čo sťahujete z internetu

•           Chráňte seba – buďte obozretný keď zverejňujete osobné informácie, neposkytujte tretím stranám svoje heslá, nezdieľajte s nikým prístupové kódy k svojim emailovým schránkam.

Náš e-shop https://www.domidrevo.sk , spoločnost Domidrevo, s.r.o., IČO: 46785396, so sídlom: Hurbanova 1410/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Žilina, odd. Sro, vl.č.57152/L, (ďalej len „správca“) jasne a otvorene prehlasuje, ako spracovávame Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). 

V záujmu transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, ako a kedy používáme súbory cookies.  Na našom webe spracovávame súbory cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely a v prípade Vašho súlasu tiež pre personalizáciu reklám.

ZÁSADY SÚBOROV COOKIES

verzia 1. účinná odo dňa 25. 5. 2018

Čo sú cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení a je opäť používaný behom vašich dalších návštev. Vďaka cookies si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich previedli, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovanr, zlepšujú a zjednodušujú Vašu návštrvu webu. Aké cookies používame?

Existujú dva typy souborov cookies, trvalé a dočasné (session cookies neboli relačné soubory cookies). Trvalé cookies sú uložené ako súbor vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, a to najviac po dobu 12 mesiacov. Session cookies sú uložené dočasné a zmiznú potom, čo zavriete prehliadač. Pokiaľ sa prihlásíte k registrovanému účtu, použijeme trvalé soubory cookies napríklad k uloženiu vami zvoleného tovaru do nákupného košíku. Session cookies používáme, keď použijete funkciu Filter produktov a tiež k tomu, aby sme skontrolovali, či ste prihlásený alebo či ste do svojho nákupného košíka vložili nejaký tovar.

Aké osobné údaje spracovávame?

Súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní našich webových stránok. Tieto informácie zahrňujú typ internetového prehliadača a operačného systému, ktorý používáte, názov domény miesta, z ktorého sa pripojujete (IP adresa), dátum, čas a trvanie návštevy, počet návštev, priemerný čas strávený na našich webových stránkách a stránky, ktorú zobrazujete. Súbor cookies obsahuje tiež jedinečné identifikačné číslo, ktoré identifikuje váš prehliadač. To nám pomáhá rozpoznať váš prehliadač, keď znovu navštívíte našu webovú stránku. Taktiež sledujeme, ako vyhľadáváte na našej webovej stránke a aký tovar si prezeráte.

Účely spracovania osobních údajov

Správca môže zákonne používať súbory cookies za účelom merania návštěvnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok, keďže sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, nie je teda vyžadovaný Váš súhlas. Dáta, ktoré zhromažďujeme, môžu byť tiež použité pro marketingové účely priamo Vám na mieru, k tomu ale už je nevyhnutný Váš súhlas.

Ako sú cookies využívané pre cielené reklamy?

K identifikácii produktov, ktoré Vás môžu zaujímať, môžeme zhromažďovať informácie o navštívených stránkách alebo o produktoch, ktoré ste si zakúpili, aby sme mohli ponúkať tovar priamo Vám na mieru. Spolupracujeme s miestami elektronického obchodovania, aby sme zákazníkom ponúkali cielenú reklamu. Reklamujeme prostredníctvom vlastných bannerov na našich webových stránkách a webových stránkách tretích strán. 

Keď navštívíte našu webovú stránku, webové stránky tretích strán (napríklad stránky nášho obchodného partnera) alebo kliknete na reklamu nášho e-shopu, vaše webové aktivity môžu byť sledované prostredníctvom súborov cookies. Súbory cookies tretích strán vytvárajú naši obchodní partneri, ktorí inzerujú naše služby na iných webových stránkách. Naši marketingoví partneri môžu poskytnúť svoje vlastné súbory cookies k zobrazeniu personalizovaných reklám, ktoré súvisia s naším e-shopom. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovánia.

Súhlas s ukladaním cookies v prípade personalizácie reklám.

Aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webu, znejúcí nasledovne: „Prevádzkovateľ webu, https://www.domidrevo.sk, spoločnost Domidrevo, s.r.o., IČO: 46785396, so sídlom: Hurbanova 1410/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Žilina, odd. Sro, vl.č.57152/L,  ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely a v prípade Vášho súhlasu tiež pre personalizáciu reklám. Prečítajte si Zásady súborov cookies.“  udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zbierania údajov o chovaní návštevníkov na našem webe na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých cookies. Súhlas je možné vziať kdykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmezenie spracovania (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnost týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyšie uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú osobu spoločnosti Domidrevo, s.r.o., email: domidrevo@gmail.com, Tč: +421948282289.

Kontrola nad súbormi cookies

Cookies z vášho počítača alebo mobilného zariadenia môžete ľahko vymazať pomocou vášho prehliadača. Návod, ako zachádzať so súbormi cookies a ako ich odstrániť, nájdete v „Nápovede“ svojho prehliadača. Môžete nastaviť blokovanie súborov cookies, alebo že si prajete byť informovaný zakaždým, keď do vášho počítača alebo mobilného zariadenia bude odeslaný nový súbor cookies. ďalej si môžete nastaviť anonymný režim, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ sa rozhodnete blokovať cookies, nebudete môcť využívat výhody všetkých funkcií.

Pokiaľ nezmažete súbory cookies zo svojho prehliadača, môžeme tieto údaje použit k týmto účelom:

 • poskytnutie vhodnějších reklám na základe Vášho záujmu
 • poskytnutie agregovaných hlásení aktivity reklám inzerentom a webom hosťujícím reklamy
 • poskytnutie webom a majiteľom aplikácii údaje o tom, ako návštevníci využívajú tieto weby alebo aplikáce
 • detekcia a obrana proti podvodu a iným rizikám, ochrana užývateľov a partnerov
 • vylepšenie našich produktov

Cookies tretích strán

Cookies tretích strán používáme ku zhromažďovaniu štatistických údajov v suhrnnej podobe pomocou analytických nástrojov, ako je Google, Google Analytics, Facebook Pixel. V takom prípade sa zhromaždené dáta predávajú týmto poskytovateľom služeb tretích strán za účelom ich spracovania. Používame tiež inzertné funkcie služby Google Analytics a Facebook Pixel. Používame cookies tretích strán trvalé i dočasné (session cookies). Trvalé cookies sú uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, a to najviac po dobu 24 mesiacov.

Údaje, ktoré získáme, môžu byť sprístupnené tretím stranám, spracovateľom Vašich osobných údajov, aby nám pomohli poskytovať naše služby (napr. účtovníctvo, poskytovateľ cloudových služieb, analýza, audit, platby, detekcia podvodov, marketing a vývoj). Tieto tretie strany majú prístup k Vašim osobným údajom v rozsahu  nutnom pre výkon ich činnosti, a sú zaviazaní ich neprezradiť a nepoužiť k iným účelom.

Prípadne dalším poskytovateľom spracovateľských softwarov, služieb a aplikácii, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

Správca neovláda cookies z webových stránok tretích strán. Tretie strany zodpovedajú za to, ako funguje ich cookies a ako sú spracovávané osobné údaje.

K čomu sa cookies používajú?

Súbory cookies umožňujú rozpoznať vaše zariadenie, zabezpečit váš prístup na registrovaný účet a náš web obecne a pomáhajú nám predkládať vám relevantné reklamy v prípade udelenia súhlasu.

Kategórie použitia:

 • Popis
 • Overenie
 • Pokiaľ ste prihlásený na e-shop, súbory cookies nám pomáhajú ukazovať vám tie pravé informacie a prispôsobiť vaše prostredie
 • Zabezpečenie
 • Súbory cookies používame ako podporu funkcii zabezpečenia a za účelom zistenia neoprávnenej aktivity
 • Preferencie, funkcie a služby
 • Súbory cookies nám tiež ukazujú, aký tovar preferujete a aké sú vaše obľúbené produkty. Tiež vám môžu uľahčiť vyplňovanie formulárov na e-shopu.
 • Reklama
 • Súbory cookies používame k tomu, aby sme vám zobrazovali relevantnej reklamy na webu e-shopu i mimo neho. Súbor cookies môžeme použiť tiež k tomu, aby sme zistili, či ľudia, ktorí videli určitú reklamu, neskôr navštívili stránku inzerenta a spravili tam nejakú akciu (napr. stiahli dokument alebo uskutočnili nákup). Podobne i naši partneri môžu použiť súbory cookies k tomu, aby zistili, či sa reklamy zobrazili správne alebo aby nám poskytli informácie o tom, ak na reklamy reagujete. Tiež môžeme spolupracovať s našimi partnermi za tým účelom, aby sme vám zobrazili reklamu na weboch: www.domidrevo.skwww.hravosdrevom.sk i mimo nej, jako například poté, co navštívíte stránky či aplikaci partnera.
 • Výkon, štatistika a výskum

Súbory cookies nám pomáhajú zistiť, ako náš web funguje v rôzných lokalitách. Tiež používame súbory cookies za účelom pochopenia, zlepšenia a prevádzania výzkumu produktov, funkcií a služieb, včítane vašich prístupov na e-shop z iných webov, aplikácií či zariadení, ako sú váš pracovný počítač či vaše mobilné zariadenie. 

Tabuľka súborov cookies, ktoré používame.

Pre správny chod nášho webu a reklamných produktov používame rôzné typy souborov cookies. Súbory cookies tretích strán pochádzajúcich z reklám iných webov a sledujú vaše používanie webu pre marketingové účely. Tieto údaje budú aktualizované. K uplynutiu doby uživania souborov cookies dôjde buď na základe rotácie alebo sa počíta od posledného dňa, kedy užívateľ interreagoval s webovou stránkou.

 

Vydavateľ/ Názov cookie

 Typ cookie

Trvanlivosť

AdWords

Tracking, Remarketing

90 dní

 

 

 

Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)

Analytical, Tracking

6 mesiacov
persistent
session

Súhlas zo zaslaním dotazníka spokojnosti s produktom či nákupom.

zadanej cez náš E-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho E-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 05.01.2012.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stráne www.domidrevo.eu

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Informácia týkajúca sa riešenia sporov online podľa čl. 14, odst. 1 ODR (nariadenie pre riešenie sporov online):

Európska komisia poskytuje spotrebiteľom možnosť riešenia sporov online na jednej zo svojich platform, a to na základe čl. 14, odst. 1 nariadenia ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slúži ako portál, na ktorom môžu zákazníci dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z online nákupov a zmlúv o službách.